AVG

 
PRIVACYVERKLARING


Beugels Taxaties & Expertises, gevestigd aan de Dorpstraat 78 te 6438 JW Oirsbeek, Gemeente Beekdaelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beugels Taxaties & Expertises
Dorpstraat 78
6438 JW Oirsbeek
Telefoon  046 – 442 1991
Mobiel     06 – 1220 4101
Mail         info@beugels-taxaties.nl
Website   https://www.beugels-taxaties.nl 

Hans Beugels is de Functionaris Gegevensbescherming van Beugels Taxaties & Expertises en hij is bereikbaar via het mailadres hans@beugels-taxaties.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beugels Taxaties & Expertises verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer(s)
- mailadres(sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals o.a. ras, godsdienst, burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummers.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beugels-taxaties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beugels Taxaties & Expertises verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om diensten bij u af te leveren;
- direct voortvloeiend uit een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beugels Taxaties & Expertises neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 
Beugels Taxaties & Expertises gebruikt voornamelijk de volgende computersystemen of -programma's:
- Windows 10
- Microsoft Office (met alle hierin opgenomen hulpprogramma’s)
- Adobe Acrobat Reader RC
 
Het internet- en mailverkeer wordt bij Beugels Taxaties & Expertises realtime gecontroleerd door twee betrouwbare en stabiele softwarepakketten. Onze website heeft een https-status (slotje) en is aldus beveiligd. Ons e-mailverkeer verloopt via een veilige mailserver met een SSL-beveiliging. Dit betekent dat encryptie wordt toegepast voor het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme. Deze gecodeerde (versleutelde) gegevens kunnen nadien weer gedecrypteerd (ontcijferd of gedecodeerd) worden zodat men de originele informatie weer terugkrijgt. Dit proces wordt decryptie genoemd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beugels Taxaties & Expertises bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de van u ontvangen persoonsgegevens:

- voor het uitvoeren van taxaties en adviezen zijn wij verplicht de dossiers 10 (tien) jaar, gerekend vanaf dagtekening rapport, te bewaren
- voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnames (zgn. nulmetingen) hanteren wij een minimale bewaartermijn van 5 (vijf) jaar, gerekend vanaf dagtekening rapport

Delen van persoonsgegevens met derden

Beugels Taxaties & Expertises verstrekt in principe geen enkele informatie aan derden. Het verstrekken van informatie aan derden kan echter wel plaatsvinden op uw uitdrukkelijk verzoek dan wel met uw toestemming vooraf en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beugels Taxaties & Expertises gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beugels Taxaties & Expertises en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons algemene mailadres info@beugels-taxaties.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beugels Taxaties & Expertises wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beugels Taxaties & Expertises neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het algemene mailadres info@beugels-taxaties.nl
 
AVG update versie d.d. 2022-06-01